AK DESIGN

Regulamin sklepu, szkoleń i warsztatów.

§1 Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

a) Klient – każdy podmiot, który dokonuje zakupu w Sklepie i zawiera w tym celu ze Sprzedawcą umowę,

b) Klient uprzywilejowany – Konsument lub Przedsiębiorca Uprzywilejowany

c) Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.z 2020r, poz. 1740),

d) Konsument – Klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupu w Sklepie i zawierający w tym celu ze Sprzedawcą umowę w zakresie niezwiązanym bezpośrednio o z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z treścią art. 221 Kodeksu cywilnego),

d) Konto – uregulowana w niniejszym regulaminie nieodpłatna funkcja Sklepu (usługa), dzięki której Kupujący może założyć w Sklepie swoje indywidualne konto.

e) Produkt – każdy produkt dostępny w Sklepie,

f) Przedsiębiorca Uprzywilejowany – Klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupu w Sklepie i zawierający w tym celu ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jego działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,

g) Regulamin – niniejszy regulamin,

h) Sklep – sklep internetowy AK DESIGN Aleksander Kądziela, działający pod adresem internetowym https://aleksanderkadziela.pl prowadzony przez Sprzedawcę,

i) Sprzedawca – AK DESIGN Aleksander Kądziela z siedzibą w Gorzycach 44-350 przy ul. Rybnickiej 12. NIP: 647-165-59-10, REGON: 276925920.

j) Ustawa o Prawach Konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2020r. ,poz. 287).

§ 2 Kontakt ze Sprzedawcą

1. Adres pocztowy: AK DESIGN Aleksander Kądziela, Gorzyce 44-350, ul. Rybnicka 12

2. Adres e-mail: biuro@aleksanderkadziela.pl

3. Telefon: 609-581-445

§ 3 Wymogi techniczne

1. Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu potrzebne jest:

(i) urządzenie z dostępem do Internetu,

(ii) przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript oraz pliki cookies.

2. Dla złożenia zamówienia w Sklepie, poza wymogami określonymi w ust. 1, niezbędne jest aktywne konto e-mail.

§ 4 Postanowienia ogólne

1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca prowadzi sprzedaż detaliczną Produktów zaś Klient może dokonać zakupu Produktów uwidocznionych na stronie głównej i podstronach Sklepu.

2. Regulamin stanowi integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem oraz określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Klientów.

3. Klient jest zobowiązany:

(i) zapoznać się z Regulaminem, którego treść jest zamieszczona pod adresem internetowym maqo.pl/regulamin w taki sposób, by każdy Klient miał do niego nieograniczony czasowo dostęp przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu, a w każdym wypadku najpóźniej z chwilą potwierdzenia złożenia zamówienia,

(ii) zaakceptować treść wszystkich jego postanowień najpóźniej z chwilą potwierdzenia złożenia zamówienia.

4. Klient może zarejestrować się w Sklepie, tj. założyć w nim Konto lub dokonywać zakupów bez rejestracji poprzez podawanie swoich danych przy każdym ewentualnym zamówieniu.

5. Klient jest obowiązany do podawania danych:

(i) prawdziwych,

(ii) wolnych od błędów,

(iii) dotyczących jego osoby.

§ 5 Zakupy w Sklepie

1. Wszystkie ceny Produktów podane na stronie głównej lub podstronach Sklepu mają charakter całkowity, tj. są cenami brutto zawierającymi podatek VAT.

2. Wiążąca dla stron umowy jest cena widniejąca przy Produkcie w momencie złożenia zamówienia przez Klienta zgodnie z procedurą opisaną w § 6 Regulaminu.

3. Ze sklepu internetowego mogą korzystać tylko osoby, które ukończyły 18 lat.

§ 6 Składanie zamówienia

1. Zamówienia w Sklepie można składać całą dobę, we wszystkie dni roku.

2. Zawartość strony internetowej i podstron Sklepu stanowi zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego, a zatem samo złożenie zamówienia przez Klienta nie oznacza zawarcia umowy.

2. W celu złożenia zamówienia, Klient zobowiązany jest podjąć następujące kroki:

(i) wybrać Produkt lub Produkty będące przedmiotem zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „Dodaj do koszyka”,

(ii) w rozwiniętym module „Twój koszyk” kliknąć w przycisk „Przejdź do zamówienia”,

(iii) wpisać dane odbiorcy zamówienia, w tym adres, na który ma nastąpić dostawa zamówionych Produktów, a także adres e-mail,

(iv) w przypadku chęci otrzymania faktury, należy wypełnić pole „Nazwa firmy”, a w polu „Uwagi do zamówienia” wpisać dane firmy,

UWAGA! W tym miejscu powinna zostać zmodyfikowana podstrona przez Właściciela Sklepu – na tym etapie procesu należy wiedzieć, czy ma do czynienia z Przedsiębiorcą Uprzywilejowanym czy nie- powinien to być checkbox z oświadczeniem, że prowadzi on działalność gospodarczą i to z tej przyczyny zawiera niniejszą umowę sprzedaży ale nie ma ona dla niego charakteru zawodowego

(v) wybrać formę płatności za zamówione Produkty,

(vi) zapoznać się z regulaminem i zaznaczyć checkbox “Przeczytałam/em i akceptuję regulamin*”

(vii) kliknąć przycisk „Kupuję i płacę”,

(viii) następnie Klient zostanie przeniesiony na podstronę z podsumowaniem zamówienia, które potwierdza.

3. Zamówienie zostaje złożone w momencie potwierdzenia jego treści.

4. W formularzu zamówienia Klient jest zobowiązany podać prawdziwe dane osobowe. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia w sytuacji, gdy Klient podał nieprawdziwe lub niepełne dane lub gdy dane te budzą uzasadnione wątpliwości Sprzedawcy co do ich poprawności. W takim przypadku Klient zostanie poinformowany telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną o wątpliwościach Sprzedawcy. W takiej sytuacji Klientowi przysługuje prawo wyjaśnienia wszelkich okoliczności związanych z weryfikacją prawdziwości podanych danych. W przypadku braku danych pozwalających Sprzedawcy na podjęcie kontaktu z Klientem, Sprzedawca udzieli wszelkich wyjaśnień po podjęciu kontaktu przez Klienta.

5. Klient oświadcza, że wszelkie dane podane przez niego w formularzu zamówienia są prawdziwe, natomiast Sprzedawca nie jest zobowiązany do weryfikowania ich prawdziwości i poprawności, choć posiada takie uprawnienie zgodnie z ust. 4 powyżej.

6. Z chwilą kliknięcia przycisku „Kupuję i płacę” i potwierdzeniu zamówienia zgodnie z ust. 2 pkt vii i viii, Klient składa Sprzedawcy ofertę zawarcia umowy sprzedaży produktów objętych zamówieniem.

5. Zawarcie umowy sprzedaży następuje w chwili otrzymania przez Klienta potwierdzenia złożonego zamówienia, a które polega na przesłaniu przez Sprzedającego stosownej informacji potwierdzającej przyjęcie zamówienia na wskazany przez Klienta przy składaniu zamówienia adres mailowy

7.Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu otrzymania przez Klienta potwierdzenia złożonego zamówienia przesłanego na wskazany przez niego przy zamówieniu adres mailowy.

8.Uczestnik nie ma możliwości zwrotu kosztów za zakupioną wejściówkę, ani wymiany na voucher.

Warto pamiętać o tym, że bilety na wydarzenia kulturalne nie podlegają tym samym przepisom, co towary takie jak: meble, poduszki, książki. Jeśli z przyczyn losowych nie możesz pojawić się na wydarzeniu, poinformuj nas o tym, postaramy się pomóc.

Zwrot biletów możliwy jest wyłącznie w przypadku odwołania lub zmiany w sposób znaczący czasu i miejsca wydarzenia. 

§ 7 Dostawa i płatność

1. Dostępne metody płatności za zamówienie są:

(i) opisane na stronach Sklepu,

(ii) prezentowane Klientowi na etapie składania zamówienia.

2. Koszt dostawy zamówienia ponosi Klient, chyba że Sprzedawca na stronie Sklepu wskaże inaczej.

3. Za złożone w Sklepie zamówienie Klient może zapłacić, według swojego wyboru:

(i) przelewem tradycyjnym,

(ii) w drodze płatności za pobraniem, tj. gotówką w momencie dostarczenia towaru do Klienta,

(iii) w drodze automatycznej płatności online,

(iv) za pomocą karty płatniczej:

 • Visa,
 • Visa Electron,
 • Mastercard,
 • MasterCard Electronic,
 • Maestro.

4. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A

5. Klient ma do wyboru następujące formy dostawy Produktów objętych zamówieniem:

 • Poczta Polska, Inpost, Kurier.

6. Klient dokonując zakupów w Sklepie akceptuje stosowanie faktur elektronicznych przez Sprzedawcę. Klient ma prawo wycofać swoją akceptację.

§ 8 Realizacja zamówienia

1. Sprzedawca jest obowiązany do dostarczenia towaru bez wad.

2. Czas realizacji zamówienia nie powinien przekroczyć 7 dni, chyba, że co innego wynika z opisu produktu w Sklepie.

3. Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.

4. Zamówienie uważa się za zrealizowane w chwili nadania przesyłki do Klienta.

5. Sprzedający wysyła zakupione produkty na adres podany przez Klienta.

6. Produkty dostarczane są wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

7. W sytuacji gdy Sprzedawca nie jest w stanie zrealizować zamówienia w całości :

(i) udziela on Klientowi pisemnej informacji, że przysługuje mu prawo wyboru, czy zamówienie ma być w dalszym ciągu realizowane częściowo, czy rezygnuje on z zamówienia,

(ii) odbiera od niego decyzję.

8. Klient przed odbiorem przesyłki zobowiązany jest do sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia, Klient winien:

(i) odmówić przyjęcia przesyłki,

(ii) w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz uzyskać jego odpis,

(iii) skontaktować się jak najszybciej ze Sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy.

§ 9 Odstąpienie od umowy Klienta Uprzywilejowanego

1. Klient uprzywilejowany ma prawo odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu, tj. umowy zawartej na odległość, z zastrzeżeniem § 10 Regulaminu, w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:

(i) w którym Klient uprzywilejowany wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta uprzywilejowanego weszła w posiadanie tego towaru,

(ii) w którym Klient uprzywilejowany wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta uprzywilejowanego, weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno.

3. Klient uprzywilejowany może odstąpić od umowy, składając przedsiębiorcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

4. Klient uprzywilejowany może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy umieszczonego na końcu Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
5. W przypadku odstąpienia od zawartej umowy Sprzedawca zwraca Klientowi uprzywilejowanemu wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni
od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Klienta uprzywilejowanego
o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.

6. Jeżeli Klient uprzywilejowany wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

7. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta uprzywilejowanego użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient uprzywilejowany zgodzi się na inne rozwiązanie, w każdym przypadku Klient uprzywilejowany nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

8. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

9. Sprzedawca prosi o zwracanie towaru na adres: ul.Rybnicka 12, 44-350 Gorzyce niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient uprzywilejowany poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin ten jest zachowany, jeżeli Klient uprzywilejowany odeśle towar przed upływem terminu 14 dni.

10. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami

11. Klient uprzywilejowany :

(i) ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru, przy czym jeśli towar ze względu na swój charakter nie może zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą, Klient uprzywilejowany również będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów zaś o szacowanej wysokości tych kosztów zostanie on poinformowany przez Sprzedawcę w opisie towaru w Sklepie lub podczas składania zamówienia,

(ii) odpowiada tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

§ 10 Wyjątki od prawa odstąpienia od umowy

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, o którym mowa w § 7 Regulaminu, nie przysługuje w odniesieniu do umowy:

(i) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta uprzywilejowanego lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, oraz zakup biletów na warsztaty, szkolenia. Nie są zwracane wpłaty zadatku na kursy i szkolenia.

(ii) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,

(iii) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

(iv) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,

(v) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

(vi) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,

(vii) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,

(viii) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Klienta uprzywilejowanego przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§ 11 Reklamacje

1. W wypadku wystąpienia wady towaru Klient uprzywilejowany ma możliwość reklamowania wadliwego towaru na podstawie uregulowanej w Kodeksie cywilnym rękojmi lub gwarancji, o ile gwarancja została udzielona.

2. Korzystając z rękojmi Klient może, na zasadach oraz w terminach określonych w Kodeksie cywilnym:

(i) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny,

(ii) przy wadzie istotnej – złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy,

(iii) żądać wymiany rzeczy na wolną od wad,

(iv) żądać usunięcia wady.

3. Sprzedawca prosi o składanie reklamacji z tytułu rękojmi na adres pocztowy lub elektroniczny wskazany w § 2 Regulaminu.

4. W wypadku, w którym dla rozpatrzenia reklamacji konieczne jest dostarczenie wadliwego towaru do Sprzedawcy, Klient będzie zobowiązany do dostarczenia tego towaru na koszt Sprzedawcy, na adres ul. Rybnicka 12, Gorzyce 44-350

5. Jeśli na towar została udzielona dodatkowo gwarancja, informacja o niej, a także o jej warunkach, jest dostępna w opisie produktu w Sklepie.

6. Reklamacje dotyczące działania Sklepu należy kierować na adres e-mail wskazany w § 2 Regulaminu.

7. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni kalendarzowych. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Klienta reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona.

§ 12 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

W wypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Klienta rezultatu, Klient uprzywilejowany może skorzystać z :

(i) wniosku o rozstrzygnięcie sporu skierowanego do stałego polubownego sądu konsumenckiego ;

(ii) postępowania mediacyjnego wszczętego i prowadzonego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, przed wojewódzkim inspektorem Inspekcji Handlowej ;

(iii) pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.

§ 13 Dane osobowe i pliki cookies

1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Klienta podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę – w tym o pozostałych celach oraz podstawach przetwarzania danych, a także o odbiorcach danych – znajdują się w dostępnej w Sklepie Polityce prywatności – ze względu na zasadę przejrzystości, zawartą w „RODO”.

2. Celem przetwarzania danych Klienta przez Sprzedawcę, podanych przez Klienta w związku z zakupami w Sklepie, jest realizacja zamówień. Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym przypadku jest:

(i) umowa sprzedaży lub działania podejmowane na żądanie Klienta zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

(ii) ciążący na Sprzedawcy obowiązek prawny związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c),

(iii) prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

3. Podanie danych przez Klienta jest dobrowolne, ale jednocześnie konieczne do zawarcia umowy sprzedaży. Niepodanie danych uniemożliwi zawarcie umowy sprzedaży w Sklepie.

4. Dane Klienta podane w związku z zakupami w Sklepie będą przetwarzane do momentu, w którym:

(i) przestanie obowiązywać umowa sprzedaży zawarta między Klientem, a Sprzedawcą ;

(ii) na Sprzedawcy przestanie ciążyć obowiązek prawny, zobowiązujący go do przetwarzania danych Klienta;

(iii) ustanie możliwość dochodzenia roszczeń przez Klienta lub Sprzedawcę, związanych z umową sprzedaży zawartą przez Sklep;

(iv) zostanie przyjęty sprzeciw Klienta wobec przetwarzania jego danych osobowych

– w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych był uzasadniony interes Sprzedawcy

– w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.

5. Klientowi przysługuje prawo żądania:

i) dostępu do danych osobowych,

ii) sprostowania danych osobowych,

iii) ich usunięcia (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”),

iv) ograniczenia ich przetwarzania,

v) wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych,

vi) przenoszenia danych,

vii) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2,

6. W celu realizacji swoich praw, Kupujący powinien skontaktować się ze Sprzedawcą przy wykorzystaniu danych z § 2 Regulaminu.

§ 14 Prawa autorskie

Sklep online o nazwie aleksanderkadziela.pl prezentuje w swoim asortymencie unikalne produkty, które zostały stworzone i wykonane przez samego właściciela sklepu (twórczość własna). Wszystkie zawarte w sklepie materiały dotyczące tych produktów, takie jak treści, teksty, ilustracje, zdjęcia itp., oraz umieszczone na oficjalnej stronie internetowej www.aleksanderkadziela.pl, są objęte prawem autorskim i podlegają ochronie zgodnie z “Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych” z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst ujednolicony: Dz.U. 2006 nr 90 poz. 631). Zabrania się kopiowania, przetwarzania lub rozpowszechniania tych materiałów w całości lub w części bez wyraźnej zgody autora.

§ 15 Regulamin BHP dla Kursantów Pracowni Renowacji i Tapicerowania Mebli w Szkole Rzemiosła AK DESIGN:

 • Obowiązek stosowania odzieży ochronnej:
 • Każdy kursant zobowiązany jest do noszenia odpowiedniej odzieży ochronnej.
 • Bezpieczna obsługa narzędzi i maszyn, zwłaszcza zszywaczy pneumatycznych:
 • Kursanci używają zszywaczy pneumatycznych po przeszkoleniu.
 • Sprawdzają stan techniczny i używają indywidualnych środków ochrony, np., okularów i zatyczek do uszu.
 • Przestrzegają zasad nacisku i doboru zszywek do rodzaju materiałów.

Ochrona dróg oddechowych:

 • W przypadku prac generujących pył, stosują maseczki przeciwpyłowe.

Unikanie zagrożeń hałasem:

 • Podczas prac generujących hałas, korzystają ze środków ochrony słuchu.

Odpowiedni strój roboczy:

 • Kursanci noszą strój roboczy dostosowany do rodzaju wykonywanych prac.

Zabezpieczenie włosów:

 • Włosy są związane lub zabezpieczone przed dostaniem się pod pracujące narzędzia.

Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa pożarowego:

 • Kursanci znają lokalizację gaśnic i dróg ewakuacyjnych.

Szkolenia BHP:

 • Udział w szkoleniach BHP jest obowiązkowy dla wszystkich kursantów.

Zgłaszanie incydentów:

 • Każdy incydent lub wypadek jest natychmiast zgłaszany instruktorowi lub osobie odpowiedzialnej za bezpieczeństwo.

Przestrzeganie przepisów i zaleceń:

 • Kursanci przestrzegają obowiązujących przepisów i zaleceń instruktorów.

§ 16 Postanowienia końcowe

1. Regulamin jest częścią zawieranej przez Sprzedawcę oraz Klienta umowy sprzedaży.

2. Każdorazowo składane w Sklepie zamówienie stanowi odrębną umowę sprzedaży
i wymaga osobnej akceptacji Regulaminu. Umowa zawierana jest na czas i w celu realizacji zamówienia.

4. Umowy zawierane na podstawie Regulaminu zawierane są w języku polskim.

5. W przypadku ewentualnego sporu z Klientem niebędącym Klientem uprzywilejowanym, sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

REGULAMIN WARSZTATÓW I KURSÓW STACJONARNYCH AK DESIGN

Organizator:

 • Warsztaty są organizowane przez AK DESIGN. Kontakt: AK DESIGN ALEKSANDER KADZIELA

Miejsce Warsztatów:

 • Warsztaty odbywają się w pracowni AK DESIGN, zlokalizowanej pod adresem: Ulica RYBNICKA 12 gmina GORZYCE 44-350 powiat: Wodzisław Śląski

Cena i Zapisy:

 • Cena warsztatów oraz szczegóły dotyczące zapisów dostępne są w zakładce “SKLEP” na stronie internetowej.

Opłaty:

 • Uczestnik zobowiązany jest do wpłacenia zadatku w określonych terminach lub skorzystaniu z opcji KUP TERAZ, jeśli dostępne są bilety

Zmiany w Cenie:

 • Ostateczna cena może ulec zmianom z powodu istotnych wahań rynkowych, o czym uczestnik będzie informowany z wyprzedzeniem.

Rezygnacja i Zwroty:

 • Wpłata zadatku  jest ostatecznym potwierdzeniem udziału w warsztatach. 
 • Brak wpłaty w określonym terminie spowoduje usunięcie z listy uczestników.
 • W przypadku rezygnacji uczestnika z udziału w kursie/warsztatach/ w czasie jego trwania zadatek/koszty uczestnictwa nie podlegają zwrotowi.
 • AK DESIGN nie oferuje zwrotu środków za zakupione bilety na wydarzenia, nawet w przypadku zmiany decyzji przez klienta. Ten istotny warunek powinien być rozważany przed dokonaniem zakupu biletów, ponieważ organizator nie zobowiązuje się przyjmować zwrotów ani zwracać wpłaconych kwot w sytuacji błędnie wybranej daty, lokalizacji lub innych decyzji klienta. W przypadku odwołania imprezy, uczestnicy zachowują prawo do żądania zwrotu kosztów biletu. To żądanie można zgłosić w dowolnym momencie, z poszanowaniem ustalonych terminów przedawnienia, bez narzucania określonego terminu przez organizatora.

Zmiany w Terminie Warsztatów:

 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu warsztatów w przypadku braku pełnej grupy. Uczestnik ma możliwość wyboru innego terminu lub zwrotu wpłat.

Dokumentacja Warsztatowa:

 • Organizator może dokumentować przebieg warsztatów w formie zdjęć i filmów do celów promocyjnych. Przebieg zajęć podczas warsztatów może być udostępniany w ww. serwisach społecznościowych oraz na portalach przynależących do AK DESIGN. Każdy uczestnik, rejestrując się na warsztaty, wyraża zgodę na publikację swojego wizerunku w ww. serwisach, jednak posiada prawo do odmowy publikacji swojej twarzy.

Warunki Techniczne:

 • Uczestnicy powinni być przygotowani na pracę w różnych warunkach klimatycznych oraz być odpowiednio ubrani.Sale AK DESIGN są profesjonalnie przygotowane do szkoleń.

Przerwa Obiadowa:

 • Przewidziana jest przerwa obiadowa, na szkoleniach tygodniowych. Lunch zapewnia AK DESIGN w cenie szkolenia. Mini Bufet dostępny jest cały dzień.
 • Na warsztatach weekendowych lub jednodniowych dostępny jest mini bufet, kawa, herbata, słodkości.

Noclegi:

 • Organizacja noclegów leży po stronie uczestnika, który może skorzystać z okolicznych obiektów. Uczestnicy szkoleń otrzymują 10% rabatu na noclegi w hotelu JORDASZKA na podane mailem hasło.

Ochrona Danych Osobowych:

 • Dane osobowe uczestnika są przetwarzane zgodnie z obowiązującym prawem. Uczestnik ma prawo do wglądu, modyfikacji i usunięcia swoich danych.

Zgoda na Przetwarzanie Danych:

 • Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z regulaminem.

Zgoda na Publikację Zdjęć:

 • Uczestnik zgadza się na publikację zdjęć z warsztatów w mediach społecznościowych organizatora.

Postępowanie w Sytuacjach Wyjątkowych:

 • W przypadku odwołania lub przesunięcia warsztatów z przyczyn niezależnych od organizatora, uczestnik ma prawo do wyboru innego terminu lub zwrotu wpłat.

Zakaz Rozpowszechniania Materiałów:

 • Zakazane jest rozpowszechnianie tekstów, zdjęć i materiałów instruktażowych bez zgody organizatora. Koniecznie oznaczenie @tapicerwakcji

Zasady BHP:

 • Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania zasad BHP, o których zostanie poinformowany na miejscu warsztatów.

Akceptacja Regulaminu:

 • Zgłoszenie uczestnictwa oznacza akceptację regulaminu oraz zasad BHP.

Site theme: Astra PRO, project XZT.PL
0
  0
  Koszyk
  Pusty koszykWróć do sklepu
  Scroll to Top