AK DESIGN

Polityka prywatności

Wstęp

Niniejszy dokument określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników Serwisu dostępnego pod adresem https://aleksanderkadziela.pl (Polityka Prywatności).

Właścicielem serwisu jest Aleksander Kądziela prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą pod nazwą AK DESIGN Aleksander Kądziela z siedzibą w Gorzycach przy ul. Rybnickiej 12 bardzo poważnie traktuje kwestie dotyczące polityki prywatności. Z tego względu jest dla nas priorytetem dbanie o to, żebyście nie musieli się martwić o ochronę swoich danych osobowych.

Dane, które od Was zbieramy, są przechowywane w Europejskim Obszarze Gospodarczym (“EOG”), ale mogą również być przekazywane i przetwarzane w kraju poza EOG. W przypadku transferów poza EOG, Aleksander Kądziela użyje standardowych klauzul umownych i tarczy prywatności.

Niniejsza polityka prywatności określa, w jaki sposób będziemy wykorzystywać wszelkie dane osobowe, które otrzymamy od Was.

Przetwarzanie danych osobowych

Aleksander Kądziela przetwarza dane osobowe zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”). Do prowadzenia strony internetowej Aleksander Kądziela stosuje wymagane środki techniczne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych i zabezpieczenie danych osobowych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przejęciem przez osoby nieuprawnione, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów prawa oraz zmianą, utratą lub zniszczeniem. Wyrażenie zgody na przetwarzanie przez Aleksandra Kądzielę danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych uniemożliwi naszą komunikację z Wami. Informujemy Was, iż wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.

Przysługuje Wam prawo każdorazowo zwrócić się do nas o uzyskanie:

 1. informacji: o tym, czy Wasze dane są przetwarzane, oraz innych informacji w szczególności o naruszeniu ochrony danych Waszych danych;
 2. dostępu do Waszych danych;
 3. sprostowania Waszych danych;
 4. bycia zapomnianym (usunięcia danych z serwisu);
 5. ograniczenia przetwarzania Waszych danych;
 6. przenoszenia Waszych danych;
 7. sprzeciwu wobec przetwarzania Waszych danych;
 8. niepodlegania decyzji opierającej się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu (w tym profilowaniu)

Zasady związane z realizacją wskazanych uprawnień zostały opisane szczegółowo w art. 16 – 21 RODO. Opisane powyżej uprawnienia nie są bezwzględne i nie będą przysługiwać w stosunku do każdej czynności przetwarzania Twoich danych osobowych. Dla Twojej wygody dołożyliśmy starań, by w ramach opisu poszczególnych operacji przetwarzania danych osobowych z uwzględnieniem ich celu, wskazać na przysługujące Ci w ramach tych operacji uprawnienia.

Zawsze jesteś uprawniony do:

(i) wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2 – ilekroć uznasz, że przy przetwarzaniu Twoich danych osobowych dopuściliśmy się naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych,

(ii) skierowania żądania w przedmiocie udostępnienia informacji o tym, jakie dane na Twój temat posiadamy oraz w jakich celach je przetwarzamy; wystarczającym jest, że wyślesz wiadomość na adres „biuro.akdesign@gmail.com“.

Proces przetwarzania danych dokonywany przez Aleksandra Kądzielę cechują ponadto:

Bezpieczeństwo

Gwarantujemy Ci poufność wszelkich przekazanych nam danych osobowych. Zapewniamy podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa mających na celu zabezpieczenie należytego przetwarzania, powierzania, współadministrowania Twoimi danymi osobowymi. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed :

(i) dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione,

(ii) ich całkowitą lub częściową utratą.

Rzetelność (w doborze Odbiorców danych)

Twoje dane mogą być powierzone celem ich dalszego przetwarzania:

(i) naszym podwykonawcom, czyli podmiotom, z których usług korzystamy przy przetwarzaniu danych oraz świadczeniu na Twoją rzecz usług czy realizacji zamówień w sklepie internetowym, tj. (wskazać) w celu przechowywania danych osobowych na serwerze,

przewoźnikom – w celu obsługi procesu wysyłki paczek w sklepie internetowym, w ramach którego dochodzi do przetwarzania Twoich danych niezbędnych do dostawy zamówienia oraz w celu korzystania z usług firm kurierskich, które dostarczają do Ciebie zamówienia;

(ii) organom władzy publicznej w wypadku zaistnienia umotywowanej potrzeby związanej z prowadzeniem przez nie czynności w postępowaniu przygotowawczym, sądowym, egzekucyjnym, administracyjnym.

Wszystkie podmioty, którym powierzamy przetwarzanie danych osobowych gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa.

Proporcjonalność

Aleksander Kądziela nie żąda ani nie przetwarza w jakikolwiek sposób takich Twoich danych osobowych, które nie są mu niezbędne z punktu widzenia celu.

W szczególności Aleksander Kądziela nie przetwarza danych wrażliwych Użytkowników, np. danych dotyczących ich pochodzenia rasowego, etnicznego, stanu zdrowia, uprzedniej karalności.

Nadto Aleksander Kądziela nie profiluje danych osobowych Użytkowników, które przetwarza i nie przekazuje ich odbiorcom w państwach trzecich.

W zależności od Celu i rodzaju czynności przetwarzania, Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:

(i) Konto użytkownika

Zakładając konto użytkownika, zostaniesz poproszony o podanie danych niezbędnych do założenia konta, takich jak: adres e-mail, imię i nazwisko, dane adresowe, numer telefonu. Podanie wszystkich ww. danych jest dobrowolne, ale niezbędne do założenia konta. Odmowa podania chociażby jednej spośród wyżej wymienionych danych skutkować będzie niemożnością założenia konta użytkownika.

W ramach edycji danych konta możesz podać swoje dalej idące dane. Odmowa podania dalej idących danych może pociągać za sobą skutki każdorazowo określone w udostępnionych przez Aleksandra Kądzieli dokumentach, takich jak np. regulamin promocji, zamieszczonych w taki sposób, by każdy użytkownik miał do nich nieograniczony czasem i miejscem, dostęp.

Dane przekazane nam w związku z założeniem konta, przetwarzane są w celu założenia i utrzymywania konta na podstawie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zawieranej poprzez rejestrację konta (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Dane zawarte w koncie będą przetwarzane przez czas funkcjonowania konta. W każdej chwili masz możliwości sprostowania danych zawartych w koncie. W każdej chwili możesz również podjąć decyzję o usunięciu konta. Kiedy zdecydujesz się usunąć konto, usuniemy również dane w nim zawarte, przy czym usunięcie konta nie prowadzi do usunięcia informacji o zamówieniach złożonych przez Ciebie z wykorzystaniem konta, które to dane jesteśmy zobowiązani przechowywać dla celów archiwalnych i statystycznych.

Przysługuje Ci również prawo do przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO.

ii) Zamówienia

Składając zamówienie, zostaniesz poproszony o podanie danych niezbędnych do realizacji zamówienia, takich jak imię i nazwisko, adres rozliczeniowy, adres e-mail, numer telefonu. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do złożenia zamówienia. Odmowa podania chociażby jednej spośród wyżej wymienionych danych skutkować będzie niemożnością złożenia zamówienia.

Dane przekazane nam w związku z zamówieniem, przetwarzane są w celu realizacji zamówienia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), wystawienia faktury (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), uwzględnienia faktury w naszej dokumentacji księgowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz w celach archiwalnych i statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Dane o zamówieniach będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji zamówienia, a następnie do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy sprzedaży. Ponadto, po upływie tego terminu, dane nadal mogą być przez nas przetwarzane w celach statystycznych. Pamiętaj również, że mamy obowiązek przechowywać faktury z Twoimi danymi osobowymi przez okres 5 lat od końca roku podatkowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.

W przypadku danych o zamówieniach nie masz możliwości sprostowania tych danych po realizacji zamówienia. Nie możesz również sprzeciwić się przetwarzaniu danych oraz domagać się usunięcia danych do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy sprzedaży. Podobnie, nie możesz sprzeciwić się przetwarzaniu danych oraz domagać się usunięcia danych zawartych w fakturach. Po upływie terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy możesz jednać sprzeciwić się przetwarzaniu przez nas Twoich danych w celach statystycznych, jak również domagać się usunięcia Twoich danych z naszej bazy.

W stosunku do danych o zamówieniach przysługuje Ci również prawo do przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO.

iii) Reklamacje i odstąpienie od umowy

Jeżeli składasz reklamację lub odstępujesz od umowy, to jesteś proszony o podanie danych osobowych zawartych w treści reklamacji lub oświadczenia o odstąpieniu od umowy, które obejmują: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail, numer rachunku bankowego. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by złożyć reklamację lub odstąpić od umowy. Odmowa podania chociażby jednej spośród wyżej wymienionych danych skutkować będzie niemożnością prawidłowego przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego lub niemożnością prawidłowego dokonania rozliczenia z tytułu odstąpienia przez Ciebie od uprzednio zawartej umowy.

Dane przekazane nam w związku ze złożeniem reklamacji lub odstąpieniem od umowy wykorzystywane są w celu realizacji procedury reklamacyjnej lub procedury odstąpienia od umowy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Dane będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji procedury reklamacyjnej lub procedury odstąpienia. Reklamacje oraz oświadczenia o odstąpieniu od umowy mogą być ponadto archiwizowane w celach statystycznych przez okres….

W przypadku danych zawartych w reklamacjach oraz oświadczeniach o odstąpieniu od umowy nie masz możliwości sprostowania tych danych. Nie możesz również sprzeciwić się przetwarzaniu danych oraz domagać się usunięcia danych do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Po upływie terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy możesz jednak sprzeciwić się przetwarzaniu przez nas Twoich danych w celach statystycznych, jak również domagać się usunięcia Twoich danych z naszej bazy.

iv) Kontakt e-mailowy

Kontaktując się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, w tym również przesyłając zapytanie poprzez formularz kontaktowy, w sposób naturalny przekazujesz nam swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. Ponadto, w treści wiadomości możesz zawrzeć również inne dane osobowe. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by nawiązać kontakt.

Twoje dane są w tym przypadku przetwarzane w celu kontaktu z Tobą, a podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli Twoja zgoda wynikające z zainicjowania z nami kontaktu. Podstawą prawną przetwarzania po zakończeniu kontaktu jest usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wewnętrzne (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Treść korespondencji może podlegać archiwizacji i może być przechowywana przez okres nie dłuższy niż 2 lata. Masz prawo do domagania się przedstawienia historii korespondencji, jaką z nami prowadziłeś (jeżeli podlegała archiwizacji), jak również domagać się jej usunięcia, chyba że jej archiwizacja jest uzasadniona z uwagi na nasze nadrzędne interesy, np. obrona przed potencjalnymi roszczeniami z Twojej strony.

Polityka plików „COOKIES”

Czym są pliki „cookies”?

Poprzez pliki „cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Do czego używamy plików „cookies”?

Pliki „cookies” używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.

Wyróżnić można szczegółowy podział cookies, ze względu na:

ZE WZGLĘDU NA NIEZBĘDNOŚĆ DO REALIZACJI USŁUGI

Niezbędne – są absolutnie niezbędne do prawidłowego funkcjonowania witryny lub funkcjonalności z których użytkownik chce skorzystać.

Funkcjonalne – są ważne dla działania serwisu:

 • służą wzbogaceniu funkcjonalności serwisu, bez nich serwis będzie działał poprawnie, jednak nie będzie dostosowany do preferencji użytkownika,
 • służą zapewnieniu wysokiego poziomu funkcjonalności serwisu, bez ustawień zapisanych w plikach cookies może obniżyć się poziom funkcjonalności witryny, ale nie powinna uniemożliwić zupełnego korzystania z niej,
 • służą bardzo ważnym funkcjonalnościom serwisu, ich zablokowanie spowoduje, że wybrane funkcje nie będą działać prawidłowo.

Biznesowe – umożliwiają realizację modelu biznesowego w oparciu o który udostępniona jest witryna, ich zablokowanie nie spowoduje niedostępności całości funkcjonalności serwisu ale może obniżyć poziom świadczenia usługi ze względu na brak możliwości realizacji przez właściciela witryny przychodów subsydiujących działanie serwisu. Do tej kategorii należą np. cookies reklamowe.

ZE WZGLĘDU NA CZAS PRZEZ JAKI COOKIES BĘDĄ UMIESZCZONE W URZĄDZENIU KOŃCOWYM UŻYTKOWNIKA

Cookies tymczasowe (session cookies) – cookies umieszczone na czas korzystania z przeglądarki (sesji), zostają wykasowane po jej zamknięciu.

Cookies stałe (persistent cookies) – nie są kasowane po zamknięciu przeglądarki i pozostają w urządzeniu użytkownika na określony czas lub bez okresu ważności w zależności od ustawień właściciela witryny.

ZE WZGLĘDU NA POCHODZENIE – ADMINISTRATORA SERWISU, KTÓRY ZARZĄDZA COOKIES

Cookies własne (first party cookies) – cookies umieszczone bezpośrednio przez właściciela witryny jaka została odwiedzona.

Cookies zewnętrzne (third-party cookies) – cookies umieszczone przez zewnętrzne podmioty, których komponenty stron zostały wywołane przez właściciela witryny.

ZE WZGLĘDU NA CEL JAKIEMU SŁUŻĄ

Konfiguracji serwisu – umożliwiają ustawienia funkcji i usług w serwisie.

Bezpieczeństwo i niezawodność serwisu – umożliwiają weryfikację autentyczności oraz optymalizację wydajności serwisu.

Uwierzytelnianie – umożliwiają informowanie gdy użytkownik jest zalogowany, dzięki czemu witryna może pokazywać odpowiednie informacje i funkcje.

Stan sesji – umożliwiają zapisywanie informacji o tym, jak użytkownicy korzystają z witryny. Mogą one dotyczyć najczęściej odwiedzanych stron lub ewentualnych komunikatów o błędach wyświetlanych na niektórych stronach. Pliki cookies służące do zapisywania tzw. „stanu sesji” pomagają ulepszać usługi i zwiększać komfort przeglądania stron.

Procesy – umożliwiają sprawne działanie samej witryny oraz dostępnych na niej funkcji.

Reklamy – umożliwiają wyświetlanie reklam, które są bardziej interesujące dla użytkowników, a jednocześnie bardziej wartościowe dla wydawców i reklamodawców, personalizowanie reklam, może być używane również do wyświetlania reklam poza stronami witryny (domeny).

Lokalizacja – umożliwiają dostosowanie wyświetlanych informacji do lokalizacji użytkownika.

Analizy i badania, audyt oglądalności – umożliwiają właścicielom witryn lepiej zrozumieć preferencje ich użytkowników i poprzez analizę ulepszać i rozwijać produkty i usługi. Zazwyczaj właściciel witryny lub firma badawcza zbiera anonimowo informacje i przetwarza dane na temat trendów bez identyfikowania danych osobowych poszczególnych użytkowników.

ZE WZGLĘDU NA INGERENCJĘ W PRYWATNOŚĆ UŻYTKOWNIKA

Nieszkodliwe – Obejmuje cookies:

niezbędne do poprawnego działania witryny,

potrzebne do umożliwienia działania funkcjonalności witryny, jednak ich działanie nie ma nic wspólnego z śledzeniem użytkownika.

Badające – wykorzystywane do śledzenia użytkowników jednak nie obejmują informacji pozwalających zidentyfikować danych konkretnego użytkownika.

Czy pliki „cookies” zawierają dane osobowe?

Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików „cookies” mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

Usuwanie plików „cookies”

Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
Ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

Site theme: Astra PRO, project XZT.PL
0
  0
  Koszyk
  Pusty koszykWróć do sklepu
  Scroll to Top